Политика по качество, околна среда и здравословни и безопасни условия на труд
Ръководството на  МЕБЕЛ СТИЛ ООД осъзнава своята отговорност да развива не само успешен, но и социално отговорен бизнес, с грижа за защита на околната среда, здравето и безопасността на хората.
Мисия – Нашата мисия е да произвеждаме за България и чужбина качествена мека мебел на отлична цена, използвайки модерни технологични решения, иновативни методи и потенциала на мотивирания си екип.
Визия – Да бъдем най-значимият производител на тапицирана мебел и матраци в България, като останем фокусирани върху нуждите и удовлетворението на нашите клиенти.
 
Основни ценности
Качество – ние сме ориентирани към производство на мебели с високо качество в различните ценови класове и вярваме, че това е ключът към развитие и създаване на успешна марка.
Надеждност – нашите мебели не просто са надеждни и функционални, но начинът ни на работа с клиенти и доставчици развива стъпка по стъпка доверие в нас, което считаме,  че е най-важният пазарен фактор за нашата компания.
Коректност – за нас е от изключителна важност да отговорим бързо и коректно на всяко запитване на нашите клиенти и партньори.
 „В крак с времето” – следим постоянно промените в пазарните тенденции и отговаряме чрез новаторство и модерен дизайн.
Постоянство – никога не се задоволяваме с постигнатото и постоянно надграждаме своите умения, знания и контакти, за да постигнем най-добри резултати за своите клиенти и партньори.
Социална отговорност – нашата компания е загрижена за околната среда, ето защо използваме екологично чисти технологии на производство, а в грижата си за работниците осигуряваме социални придобивки и безопасни условия на труд, за да се чувстват винаги на най-доброто работно място.

Нашата основна цел е да удовлетворяваме изискванията не само на всички наши клиенти, но и на останалите заинтересовани страни.
Действията ни са ориентирани предимно към:
 • Инвестиране за подобряване на технологичното оборудване и инфраструктура, водещи до повишаване качеството на произвежданите продукти и намаляване на риска от заболяване, злополуки и произшествия на работното място, както и за недопускане на замърсявания на околната среда;
 • Мотивация на персонала, формиране на фирмена култура, обучение и квалификация, свързани с осъзнаване смисъла и важността на своите дейности и как те допринасят за постигане целите по качество, за ограничаване аспектите на околната среда и намаляване опасностите, произтичащи от трудовата дейност, елементите на риска, които те създават и тяхното въздействие върху хората, имуществото, работната и околна среда;
 • Поддържане на партньорство и взаимно изгодно сътрудничество с нашите доставчици;
 • Строго спазване на приложимите за нашето производство законови и нормативни изисквания по опазване на околната среда, здравето и безопасността при работа
 • Отчитане последиците върху околната среда, ЗБР, при разработване на нови продукти и технологии, като се спазват приложимите нормативни изисквания, както и всички местни закони, правилници и наредби.
 • Внедряване на надежден мониторинг и контрол на показатели и ключови характеристики на дейности, процеси, продукти и ресурси, които имат значимо въздействие върху околната среда, здравето и безопасността при работа;
 • Внедряването, поддържането и подобряването на Интегрирана система за управление на качеството, околната среда, здравето и безопсността при работа, в съответствие с изискванията на международните стандарти ISO 9001, ISO 14001 и BS OHSAS 18001 e основен елемент за реализиране на нашите стратегически цели.
 • Всеки работещ в или за фирмата е длъжен да се грижи за опазване на околната среда, за здравето и безопасността си, както и за здравето и безопасността на другите лица, пряко засегнати от неговата дейност, включително и с изискванията за готовност и реагиране при извънредни ситуации.
Ръководителите на всички нива на управление носят пряка отговорност, в съответствие с обхвата на дейността, която ръководят за достигане на общите и конкретни цели, произтичащи от настоящата политика.
Предотвратяването на несъответствията е по-важно от тяхното отстраняване след възникването им.
Това е изискването, около което се обединява персоналът на фирмата.
Ръководството поема ангажимента да предприема мерки и осигурява всички необходими ресурси за:
 • намаляване на вредното въздействие върху околната среда и ЗБР на всеки етап от производствения цикъл;
 • насърчаване минимизирането, оползотворяването и рециклирането на отпадъците;
 • подобряване ефективното използване на природните и енергийни ресурси;
 • осигуряване подходящо обучение на персонала по въпроси, свързани с качеството, опазването на околната среда и ЗБР;
 • непрекъснато подобряване на интегрираната система за управление на качеството, околната среда и ЗБР, посредством провеждане на вътрешни одити и периодичен преглед на целите и програмите;
 • осигуряване на достъп, разясняване и популяризиране на настоящата политика сред персонала и останалите заинтересованите страни (доставчици, контрагенти, общественост).
Защото това, което вършим днес, ще промени живота на утрешното поколение!