Политика за защита на личните данни за кандидати
 Утвърдил:
21.05. 2018 г.
Управител: ....................................
                     /инж. Илко Илиев/
 
Политика относно обработка на лични данни на кандидати за работа в „Мебел Стил“ ООД
Защита на лични данни
В този документ са изложени основните положения, въз основа на които ние, в качеството на администратор на лични данни, обработваме лични данни във връзка с вътрешна кампания за подбор на персонал.
Този документ се отнася до Вас, ако кандидатствате за работа в „Мебел Стил“ ООД.
Защо обработваме Вашите лични данни?
Обработваме Ваши лични данни за следните цели:
  1. Подбор на персонал.
Когато кандидатствате за работа при нас, е необходимо да ни представите определена информация за Вас, за да можем да преценим дали отговаряте на изискванията за съответната позиция и дали сте подходящ за нея кандидат. Данните, които обработваме са данни за идентификация: Лични данни: Име, презиме и фамилия, домашен адрес, имейл адрес, телефонен номер, дата на раждане, пол, националност, информация относно езикови умения;
Данни за образование и обучение: квалификации, ниво по националната квалификация, име на образователната организация;
Лични умения и компетенции: майчин език; чужд език; социални, организационни, технически, компютърни умения и компетенции; свидетелство за управление на МПС;
Приложения, доброволно предоставени от кандидатстващите за работа, удостоверяващи истинността на горните.
Личните Ви данни ще се обработват на основание предприетите по Ваше искане стъпки преди сключване на трудов договор с нас и нашия легитимен интерес да осъществим подбора на своя персонал. Обработването е необходимо за изпълнението на задълженията ни за подбор на персонал, за позицията, за която сте кандидатствали. Ако сте ни предоставили повече лични данни, отколкото е посочено в обявата за работа, моля имайте предвид, че ние няма да обработваме тези категории лични данни извън тяхното съхранение като част от документите, които сте подали при кандидатстване.
В случай че не кандидатствате по повод конкретна обява, ние ще обработим личните Ви данни, които сте ни предоставили, само доколкото е необходимо за целите на съответната кампания за подбор на персонал. Предоставените от Вас лични данни по този начин се съхраняват в срок от една година от получаването им. Тяхното обработване е необходимо за осъществяването на контакт с Вас в рамките  на кампанията за вакантна позиция или стаж.
2. Бъдещ подбор на неодобрени кандидати
Предоставените от Вас лични данни в процеса на подбор се съхраняват от нас в срок от една годна, считано от приключване на кампанията по подбор на персонал, за която сте кандидатствали.Тяхното обработване е необходимо за осъществяване на контакт с неодобрените кандидати в рамките на последваща кампания за работа. Обработването се извършва с оглед легитимния ни интерес да осъществим ефективно управление на стопанската ни дейност и в частност на подбора на човешки ресурси, както и предвид Вашия интерес от започване на работа при нас.
При извънредни обстоятелства е възможно да се наложи да извършим преглед на личните Ви данни, които се съхраняват в нашите системи, за целите на нормативното съответствие и с оглед легитимния ни интерес от защита на стопанската ни дейност.Това може да включва например проверки за целите на оповестяването на информация и/или проверки на документация във връзка с производства пред компетентни публични органи, включително за защита на евентуални правни претенции, както и за установяването и упражняването на нашите законни права.
Ще обработваме Ваши лични данни единствено доколкото е необходимо, така че да можем да изпълним описаните по-горе цели, и то само когато сме заключили, че обработването на информацията от наша страна не накърнява Вашата неприкосновеност на личния живот по начин, който би имал предимство пред легитимния ни интерес при изпълнение на съответните цели. При обработване на личните Ви данни ние не извършваме автоматизирано вземане на решения (без човешка намеса).
На кого ще предоставяме Вашите лични данни?
Възможно е да сме получили Вашите лични данни чрез дружество, което се занимава с подбор на персонал, което обработва лични данни, изцяло по наше възлагане и от наше име (обработващи лични данни), или които обработват лични данни в качеството на администратори на лични данни. И в двата случая ще сме получили лични данни въз основа на договор, с който са взети достатъчни гаранции за защита на Вашите права и законни интереси.
В случай че, кандидатствате за работа чрез някой уебсайт, моля имайте предвид, че лицето, което администрира съответния уебсайт също е обработващ лични данни, доколкото ни предоставя достъп до съответната платформа за публикуване на обяви за работа.
Такива уеб сайтове напр.са Jobs.bg, Zaplata.bg и др. В случай, че такова лице осъществява обработка на личните Ви данни извън нашето възлагане (за собствени цели), която е извън нашия контрол, това би означавало, че действа като самостоятелен администратор на лични данни.Такъв би бил случаят например, ако уебсайтът позволява създаването на потребителски профили, които съществуват независимо от нашите процедури. Препоръчваме Ви да проверите за допълнителна информация на съответния уебсайт или да се обърнете директно към лицето, което го администрира, за да разберете допълнителни подробности и дали лицето обработва личните Ви данни, извън нашето възлагане и контрол.
Вашите лични данни няма да се предоставят на трети страни, нито ще се споделят извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство.
При извънредни обстоятелства, е възможно да предоставим Ваши лични данни:
- на компетентни публични органи в производства пред тях
- на друго лице, когато се изисква по закон
Колко дълго ще съхраняваме Вашите лични данни?
Спазваме принципа, че лични данни следва да се съхраняват за период, не по дълъг от необходимото за постигане на съответните цели. На практика това означава, че в общия случай вашите лични данни ще се съхраняват в срок една година от закриване на кампанията по подбор, за която е кандидатурата Ви.
В случай на Ваше писмено възражение срещу обработването на личните Ви данни за целите на бъдещ подбор на неодобрените кандидати (но не и срещу обработването им за кампанията, по която сте кандидатствали) обработването ще бъде преустановено след:
- приключване на съответната кампания по подбор на персонал
- направената от наша страна преценка, че предоставените от Вас лични данни не са относими към никоя текуща кампания по подбор на персонал
- положителна резолюция по Вашето възражение, ако е направено след приключването на съответната кампания
 
При извънредни обстоятелства, ако се изисква от нас по закон и/или е допустимо от приложимото законодателство, е възможно да съхраним Вашите лични данни и за по-дълъг период.
Какви права имате по отношение на Вашите лични данни ?
Вие имате следните права съгласно законодателството за защита на лични данни:
-право на достъп
Имате право, въз основа на писмена заявка, изпратена на адресите за връзка с нас по-долу, да получите от нас потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, и ако е така, да получите копие от личните Ви данни, които са в процес на обработване от нас, както и информация относно обработването. Моля имайте предвид, че правото ви на достъп не е абсолютно, доколкото то се ограничава от правата и свободите на другите.
За допълнителни копия, поискани от Вас можем да наложим разумна такса с оглед административните ни разходи.
-право на коригиране
Имате право да поискате от нас коригирането на Ваши лични данни, които са неточни, и попълването на Ваши лични данни, които са непълни.
-право на изтриване
В някои случаи е възможно да имате правото, въз основа на писмена заявка, изпратена на адресите за връзка с нас по-долу, да поискате от нас изтриването на Вашите лични данни. Такива ще са случаите, в които: личните данни са били обработвани незаконосъобразно, личните данни не са необходими за целите, които са събрани, упражните правото си на възражение и др.
-право на ограничаване на обработването
В някои случаи е възможно да имате правото, въз основа на писмена заявка, изпратена на адресите за връзка с нас по-долу, да поискате от нас ограничаването на обработването на Вашите лични данни, напр. ако искате да установите точността или причината за тяхното обработване. Ограниченото обработване обикновено се свежда само до съхранение на личните Ви данни, като всяко друго обработване се преустановява.
-право на жалба
Ако считате, че при обработка на личните Ви данни сме нарушили приложимото законодателство за защита на лични данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.
Моля, имайте предвид, че в някои случаи правата Ви са ограничени - например ако докажем, че имаме законово основание да обработваме личните Ви данни, тези права може да са неприложими.
Възможно е да се наложи да изискаме допълнителна информация от Вас във връзка с Вашето искане, за да можем да потвърдим Вашата идентичност и че разполагате със съответното право. Това е допълнителна мярка за сигурност, за да гарантираме, че Ваши лични данни няма да бъдат разкрити на трети лица, които нямат право да ги получат, както и за да можем своевременно да обработим Вашето искане.
Ще извършим действия по удовлетворяване на правата Ви по-горе безплатно, освен ако исканията Ви са явно неоснователни или прекомерни, по- специално поради своята повторяемост. В тези случаи можем да наложим разумна такса, с оглед административните ни разходи или да откажем да предприемем действия по искането Ви.
Имате ли право да направите възражение срещу обработването на личните Ви данни?
Имате право на възражение, когато обработката на личните Ви данни се основава единствено на наш легитимен интерес и с оглед конкретната Ви ситуация считате, че следва да преустановим обработването на това правно основание.
В тези случаи имате право писмено да възразите срещу такова обработване, при което ние ще сме задължени да го прекратим, освен ако не докажем, че съществуват убедителни законови основания за обработване, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или за установяването, упражняването или защита на правни претенции.
Винаги ще удовлетворим Ваше възражение във връзка с едногодишното съхранение на Ваши лични данни с оглед бъдещ подбор на неодобрени кандидати.
Как можете да упражните своите права?
За да упражните правата си във връзка с обработването на личните Ви данни от наша страна, моля свържете се с нас по някой от начините, посочени по- долу. Ние ще отговорим на Вашите коментари, въпроси и искания в срок до един месец от получаването им.
При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, предвид сложността и броя на исканията, за което ще бъдете информирани в рамките на първоначалния срок от един месец.
Отнасяме се сериозно към защитата на Вашите лични данни. Предприемаме подходящи технически и организационни мерки, за да гарантираме изпълнението на изискванията на законодателството за защита на лични данни.
Приели сме необходимите вътрешни политики и сме взели мерки за защита на личните данни. Обработването на личните Ви данни е сведено до минимума, необходим за постигане на съответните цели. Въвели сме множество мерки за ефективното прилагане на принципите за защита на данните, включително, но не само:
  • криптиране или псевдонимизация на личните данни, където е възможно с оглед целите на обработването
  • гарантиране на постоянна поверителност, наличност, устойчивост на системите и услугите за обработване
  • мерки, в случай на физически или технически инцидент, за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до лични данни
  • технически и организационни мерки за предотвратяване на случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни.
 
Относно въпроси, коментари и искания във връзка с обработването на Ваши лични данни от наша страна, моля да се обръщате към длъжностното ни лице, обработващо лични данни на адрес: Мебел Стил ООД, гр. Търговище, Промишлена зона или по ел.поща: mebelstil@mebelstil.eu или на телефон 0601/62751.